ลง SSH Linux ของ Proxmox ที่เป็นแบบ CT

ลง SSH Linux ของ Proxmox ที่เป็นแบบ CT

apt install openssh-server
apt-get install openssh-server -y


nano /etc/ssh/sshd_config
แก้ไข
#PermitRootLogin prohibit-password
เป็น
PermitRootLogin yes


service sshd restart